garchig

10/6/15

Сургуулийн математик хичээлийн бие даалт

Батлав. БСАЗТ-н эрхлэгч.............Г. Гантогтох
1.Хичээлийн нэр : Сургуулийн математик
2.Хамрах хүрээ:    Математикийн багш мэргэжлийн 2-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах чадвар, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх
2015-2016 оны I улирал

д\д
Сэдэв
Хийх аргачлал
Үнэлэх аргачлал
Шалгах хугацаа
1
“Бяцхан ном”
Оюутан тус бүр сонгсон сэдвийн дагуу онолын сан, дасгал ажлаас бүрдсэн тухайн сэдвийн хамрах хүрээг бүрэн илэрхийлсэн гарын авлага боловсруулах, сайжируулах
- Онолын ухагдахуун бүрэн эсэх
- Жишиг даалгаварууд нь онолын санг бүрэн илэрхийлж чадаж буй эсэх
- Дасгал даалгаварууд тухайн сэдвийн хамрах хүрээг бүрэн илэрхийлж буй эсэх
- Бүтээл нь тухайн сэдвийн хувьд гарын авлага болох боломжтой эсэх
6-р долоо хоногт


12-р долоо хоногт
2
6-7р ангийн сургалтын материалын бодлогуудын бодох
Ч. Даваадорж “Сургалтын материал YI-YII” номын бодлогуудыг бүрэн бодох
- Агуулга тус бүрийн бодлгоос бодсон бодлгын эзлэх хувь 60%-иас илүү байгаа эсэх
- Бодсон бодлогоо хамгаалаж чадаж буй эсэх
10-р долоо хоногт
3
Бодлого бодох чадвар
Лекц болон семинарын цагуудаар үзсэн сэдэвтэй холбоотой бие даан бодохоор өгөгдсөн бодлогуудыг бодох
- Өгөгдсөн бодлогуудыг  бүрэн бодсон  эсэх
- Бодсон бодлогоо хамгаалах чадвар
Тухайн сэдвийг судлаж дууссан долоо хоног бүрийн дараагийн долоо хоногт

Математик дидактик хичээлийн бие даалт

Батлав. БСАЗТ-н эрхлэгч.............Г. Гантогтох
1.Хичээлийн нэр : Математик дидактик
2.Хамрах хүрээ:    Математикийн багш мэргэжлийн 3-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах чадвар, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх

2015-2016 оны Iулирал
Сэдэв
Хэлбэр
Ашиглах ном
Бие даалт 1: Оюутан бүр заавал хийж бүтээлийн санд хавсаргасан байх
1.1
Тодорхой ангийн тодорхой сэдвээр бүлэг сэдвийн болон нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах

ЕБС-ийн сурах бичиг, МБСтандарт
Бие даалт 2: Оюутан бүр дараах сэдвийн нэгийг сонгон хийнэ.
2.1
Хүмүүнлэг психологийн зарчмын хэрэглээ
Реферат
Математикийн дидактик сэтгүүл. 2005 он.
2.2
Мэдээлэл идэвхтэй боловсруулах загварын хэрэглээ
Реферат
Математикийн дидактик сэтгүүл. 2005 он.
2.3
Конструктив психологийн зарчмын хэрэглээ
Реферат
Нээлттэй сургууль сонин. МБС-ын зөвлөмж. “Хүүхдээр математикийн хялбар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй” зөвлөмж
2.4
Математикийн хичээлд МХТ ашиглах нь
Илтгэл, реферат, слайд

2.5
Математикийн хичээлд идэвхтэй сургалтын арга ашиглах нь
Реферат
Идэвхитэй сургалтын 101 арга (1-5)
2.6
Математикийн хичээлд ашиглах хэрэглээний бодлогууд
Реферат
Algebra and trigonometry Mathemathics applications and connections (course 1), (course 2), (course 3) Geometry applications and connections
2.7
Математикийн хичээлд тоглоомын арга ашиглах нь
Реферат
Бие даалт-3: Оюутнууд бүлгээр ажиллаж илтгэнэ.
 3.1
Чадвар шалгах тест, даалгаварын бодолт
Бодлогын сан
Интернет эх сурвалжууд
 3.2
Блумын таксономын хэрэглээ
Реферат
Хүүхдээр асуудал шийдүүлэх арга зүй. Зөвлөмж-3
 3.3
Соло таксономын хэрэглээ
Реферат


9/14/15

БАБ-4 бие даалт

Оюутны бие даан хийх ажлын төлөвлөгөө
1.Хичээлийн нэр : Мэдээлэл зүйн  дидактик
2.Хамрах хүрээ:    Бага ангийн багш мэргэжлийн  4-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах чадвар, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх

2015-2016 оны I улирал
д\д
Сэдэв
Гүйэтгэх аргачлал
Үнэлэх аргачлал
Шалгах хугацаа
1
Үнэлгээний арга зүй боловсруулах
Бага боловсролын хичээлийн агуулгаас тодорхой бүлэг сэдвийг сонгон авч цөм хөтөлбөрт тулгуурлан цахим үнэлгээний арга зүй боловсруулах
Дараах үзүүлэлтүүдийг үндэслэн үнэлнэ. Үүнд:
- Тухайн сэдвийн агуулгын хүрээг хангасан эсэх
- Төлөвших мэдлэг,  чадварыг шалгуур асуултаар томьёолсон эсэх
- Жишиг даалгавар шалгуур асуултыг хангасан, хөгжүүлэх, бүтээлч чанартай байгаа эсэх
X/20
2
Бүтээлийн сан
Семинарын явцад хийгдсэн цахим хэрэглэгдэхүүнийг хөгжүүлж бүтээлийн сантай болох
-Тухайн ажлыг хөгжүүлж, баяжуулсан бүтээлч байдал
X/13
3
Цахим хичээл
Цахим хичээл боловсруулах
- Цахим хичээлийн төсөлийг боловсруулсан байдал
- Слайд бүр дахь агуулга оновчтой, ойлгомжтой эсэх
- Бүтээлчээр хандсан эсэх
X/27Боловсруулсан багш М. Бямбадорж

3/5/15

"Элементар геометр" хичээлийн бие даалт

Батлав. БСАЗТ-н эрхлэгч.............дэд профессор Н. Баянмөнх
1.Хичээлийн нэр : Математик дидактик
2.Хамрах хүрээ:    Математикийн багш мэргэжлийн 3-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах чадвар, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх

2014-2015 оны IIулирал
Сэдэв
Хугацаа
Хийх аргачлал
Шалгуур
Ном зүй
1
Төсөөтэй гурвалжин, түүний чанарууд
II/23-IY/10
Хоёр гурвалжин төсөөтэй байх чанарууд , шилжилтийн 8-р ангийн математикийн сурах бичгийн 177-180 хуудасны зурагт бодлогуудыг бодох
-Бодлого бүрийг бодож төрөлжүүлэн заах арга зүйг боловсруулах

-Admon
-Бит пресс
-Мөнхийн үсэг
-Сод пресс
- 12 жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуульд ашиглагдаж буй сурах бичиг
2
-Тэгш өнцөгт гурвалжин
-Параллелограмм
-Ромбо
-Тэгш өнцөгт
-Трапец
-Тойрог ба шулууны харилцан байршил
IY/10-IY/24
Сэдвүүдээс сонгож  реферат бичих.

-Агуулгыг бүрэн илэрхийлж , сонгосон жишээ даалгаврууд оновчтой байх
-Бодсон бодлогоо бусдад тайлбарлан таниулах чадвар
3
Шилжилтийн 8-9-р ангийн сурах бичгийн геометрийн бодлогуудыг бодох
IY/24-IY/26
-Бодлгуудыг бодох,нэмэлт бодлогуудыг бодох