garchig

10/10/13

“СУРГУУЛИЙН МАТЕМАТИК” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

“СУРГУУЛИЙН МАТЕМАТИК” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

·         Мэргэжлийн индекс  D 141500           Хичээлийн код    TEMG 332         
·         Кредит     2                                           Хамрах хүрээ                      Математикийн багш мэрэгжлийн 3 ангийн оюутнууд V улирал
·         Судлах цаг                Нийт-96 цаг Танхимд-48; лекц-16 сем-32 Бие даалт-48
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Босоо тэнхлэгээр
§  Сургалтын өмнөх:     Сургуулийн математик 1, 2, Дээд алгебр, Математик анализийн үндэс 1
§  Сургалтын дараах:   Дадлага ажил, математик анализийн үндэс 2, магадлалын онол, математик статистик
o   Хэвтээ тэнхлэгээр  Математик дидактик,  Ердийн дифференциал тэгшитгэл, Аналитик геометр
·         Хичээлийн зорилго:  Математик боловсролын баклаврын ангийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу судлан эзэмшсэн онолын мэдлэг чадваруудыг дунд сургуулийн курсийн хүрээнд буулган нарийвчлан болон гүнзгийрүүлэн судлах
·         Агуулгын хүрээ:        Математикийн агуулгыг эх хэлээрээ тайлбарлах, дүрслэх чадамжийг хөгжүүлэх, дунд сургуулийн математикийн курсын агуулгыг мэрэгжлийн математикчийн үүднээс тайлбарлах, бүрэн эзэмших, дунд сургуулийн гүнзгий сонгоны чиглэлийн агуулгыг анхан шатны хэмжээнд судлах 
·         Оюутны эзэмших мэдлэг
o   Индукц, математик индукц
o   Дрихлейн зарчим
o   Инвариант, хагас инвариант
o   Анхны ба зохиомол тоо, үндсэн бодлогууд
o   Хуваагдах шинж
o   Жишлэг, Эйлер, Ферма, Лагранжийн теорем
o   Диофантын тэгшитгэл
o   Бүхэл ба бутархай хэсгийн функц, функциональ тэгшитгэл
o   Функцийн хамгийн их ба бага утга
o   Вектор
o   Комбинаторикын тухай
·         Оюутны эзэмших чадвар
o   Олонлог болон хэллэгийн логик холбоотой бодлогуудыг бодох , хожигдолгүй тоглох тухай мөн жинлэлт, юүлэлттэй холбоотой бодлогуудыг бодох
o   Индукц, дрихлей, инвариантай ашиглан бодлого бодох
o   Тооны онолын төрөл бүрийн(тооны онол, жишлэг, үндсэн теоремууд, диофантын тэгшитгэл) бодлогууд бодох
o   Төрөл бүрийн(фцнкцийн хамгийн их ба бага утга, дараалал, реккурент харицаа) функцтэй холбоотой болон функциональ тэгшитгэлийг бодох чадвартай болох

o   Гүнзгийрүүлсэн болон сонгон суралцах хичээлийн материалтай болж сэлтгэх чадвартай болох

No comments: