garchig

10/10/13

“МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН ДИДАКТИК” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

“МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН ДИДАКТИК” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

·         Мэргэжлийн индекс  D 140200           Хичээлийн код        meth 434
·         Кредит     3                                           Хамрах хүрээ                      Бага ангийн багш мэрэгжлийн 4 ангийн оюутнууд VII улирал
·         Судлах цаг                Нийт-*** цаг Танхимд-***; лекц-*** сем-*** Бие даалт-***
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Босоо тэнхлэгээр
§  Сургалтын өмнөх:     Хэрэглээний программын сан, Мэдээллийн технологи, мэдээллийн үндэс
§  Сургалтын дараах:   Дадлага ажил, Инернэт программчлалын үндэс, Өгөгдлийн сангийн системийн үндэс
o   Хэвтээ тэнхлэгээр  Математик дидактик,  Объект хандлагт программчлалын үндэс
·         Хичээлийн зорилго :  Мэдээлэл зүйн дидактикийн онолын үндэс, багшлах арга зүй,эзэмшисэн мэдлэг чадвараа сургуулийн бүх шатны суралцагсдад зааж сургах, суралцах үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх өндөр ур чадвартай багш болох чадварыг төлөвшүүлэхэд оршино

·         Агуулгын хүрээ :        Мэдээлэл зүйн дидактикийн онолын үндэс, хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах, хичээлийг төлөвлөн зохион байгуулж явуулах, сургалтын арга, суралцагсдыг үнэлж дүгнэх арга зүйд суралцах мэдлэгийн хүрээнд
·         Оюутны эзэмших мэдлэг
o   Мэдээлэл зүйн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага
o   Мэдээлэл зүйн суурь ба бүрэн дунд боловсролын стандартын онцлог бүтэц агуулга
o   Тэмдэглэгээ, бүдүүвч, тулгуур дохио, кодын тайлал
o   Сургалтын хөтөлбөрийн ангилал, бүтэц
o   Сургалтын идвэхтэй аргууд тэдгээрийн онцлог, давуу талууд
o   Үнэлгээний зарчим арга хэлбэр
o   Компьюторын үндсэн байгууламжуудын бүтэц, зохион байгуулалт ажиллах зарчим
o   Дотоод ба гадаад сүлжээ, сүлжээний кабелын төрөл, ангилал, PC-to-PC8 PC-to-Switch холболтын тухай
·         Оюутны эзэмших чадвар
o   Мэрэгжилийн үг хэллэг хэрэглэн учирлан үндэслэж тайлбарлан таниулах
o   Дидактик нэгжийг тогтоолцооны шинжилгээний зарчимаар томсгох
o   Стандартын нэр томьёоны агуулгыг ойлгох, хэрэглэх
o   Бүлэг сэдвийн, нэгж хичээлийн, ээлжит хичээлийг төлөвлөх, боловсруулах ээлжит хичээлийг цахим хичээлтэй хослуулан заах
o   Техник технологийн хөгжил дэвшилийг сургалтанд ашиглах чадвар
o   Хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийх сайжируулах чадвар
o   Хэрэглэгдэхүүн (цахим) боловсруулах, ашиглах
o   Нэгж болон бүлэг сэдвийн үнэлгээний шалгуур боловсруулах
o   Зорилгоо илрүүлж чадахуйц танин мэдэхүйн түвшин, цогц чадамжийн түвшинд тохирсон даалгавар боловсруулах
o   Компьюторын үндсэн байгууламжуудын холболтуудыг гүйцэтгэх

o   Компьюторыг сургалтанд бэлтгэх

No comments: