garchig

10/10/13

“ЭЛЕМЕНТАР МАТЕМАТИК” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

“ЭЛЕМЕНТАР МАТЕМАТИК” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

·         Мэргэжлийн индекс  D 141500           Хичээлийн код        Dica 337
·         Кредит :     4                                         Хамрах хүрээ          Матеамтикийн багш мэрэгжлийн 3 ангийн оюутнууд VI, VII улирал
·         Судлах цаг:               Нийт-160 цаг Танхимд-96; лекц-32 сем-64 Бие даалт-64
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Босоо тэнхлэгээр
§  Сургалтын өмнөх:     Сургуулийн математик 1, 2, Элементар геометр, Математик анализийн үндэс 1, Олонлог логикийн үндэс, дээд алгебр
§  Сургалтын дараах:   Дадлага ажил, Сонгон судлах хичээл, Магадлалын онол математик статистик
o   Хэвтээ тэнхлэгээр:  Математик дидактик,  Сургуулийн математик 3, Математик анализийн үндэс 2
·         Хичээлийн зорилго: Дунд сургуулийн математикийн стандартын хүрээний агуулгыг бүрэн эзэмших, математикийн агуулгыг эх хэлээрээ тайлбарлах, дүрслэх, математик хэл, соёл, сэтгэлгээг хөгжүүлэх төлөвшүүлэх
     
·         Агуулгын хүрээ:  Дунд сургуулийн хүрээнд судалдаг тоон олонлогууд, тэдгээр дээр хийгдэх үйлдлүүд, тоон хэмжигдэхүүн, илэрхийлэл, тэгшитгэл тэнцтгэл биш, язгур шийд, функц түүний элементүүд үндсэн төлөвүүдийн тухай, хавтгайн болон огторгуйн үл тодорхойлогдох болон тулгуур ухагдахуунууд, дүрс, тэдгээрийн ангилал нэршил, элементүүд, чухал чанрууд, координатын систем, вектор, хувиргалтуудын тухай      
·         Оюутны эзэмших мэдлэг:
o   Натурал, бүхэл, рациональ, бодит, өргөтгөсөн бодит тоон олонлгууд тэдгээр хийгдэх үйлдлүүд
o   Зэрэгт дэвшүүлэх үйлдэл, логарифм тэдгээрийн чанар
o   Тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш тэдгээрийн шийд, язгуур, тэмдэглэл
o   Параметртэй, модультай тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
o   Функц, функцийн уламжлал, түүний чанрууд, тодорхойлогдох муж, график
o   Дараалал, арифметик ба геометр прогресс, тэдгээрийн чанар, дарааллын хязгаарын тухай
o   Бодит тоон олонлогийг нэгж тойрогт буулгах функц, нэгж тойрогтой холбогдох функцүүд, тригонометр функц түүний чанар, график, үндсэн болон бусад адилтгалууд, тригонометрийн урвуу функцүүд тэдгээрийн үндсэн чанарууд, хялбар тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
o   Хавтгайн болон огторгуйн үл тодорхойлогдох болон тулгуур ухагдахуунууд, дүрс, биет тэдгээрийн ангилал нэршил, элементүүд, чухал чанаруудын тухай
o   Статистикийн тулгуур ухагдахуунууд, комбинаторикийн элменетүүд, бином задаргаа, Паскалын гурвалжин, магадлал
·         Оюутны эзэмших чадвар
o   Тоон олонлогт арифметик, алгебрийн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх, тоон шулуун, түүн дээр тоог байрлуулах, жиших, ойролцоолох, тоймлох, тоон илэрхийллийг хялбарчлах, хувиргах
o   Алгебрийн илэрхийллийг хувиргах, тодорхойлогдох, утгын муж олох шийдийг дүрслэх, тэмдэглэх, бичих, тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишүүд тэдгээрийн нэгдлүүдийг бодох, асуудлыг тэгшитгэл тэнцэтгэл бишээр загварчлан шийдвэрлэх
Функцийн графкийг тоймлон, хөдлгөөн ашиглан нарийвчлан байгуулах, уламжлал ашиглан функцийн өсөх буурах завсрыг тогтоох, ерөнхий o   максимум, минимумыг олох, шүргэгчийн тэгшитгэл бичих, илэрхийллийг түүнд агуулагдаж буй параметрээр нь шинжлэх
o   Өнцгийн радиан болон градусан хэмжээсийг хооронд шилжүүлэх, тригонометр функцүүдийн утгыг бодох, илэрхийллийг хувиргах, тригонометр тэгшитгэл тэнцэтгэл бишүүдийг бодох
o   Хавтгайн геометрийн хэмжигдэхүүнүүд, метрик харьцаануудыг судалснаар батлах болон тооцоолох бодлгуудыг бодох, координатын системийн тусламжтай цэгийн байрлал тогтоох, хоорондох зайг олох, вектор дээр үйлдэл хийх шулуун хавтгайн харилцан байршлыг тогтоох
o   Үзэгдлий бүртгэх, боловсруулах, мэдээллийг дүрслэх, боломж тоолох тооцоолох, хоёр гишүүнтийн нийлбрийн зэргийн задаргаа хийх, зарим санамсаргүй үзэгдлийн магадлалыг олох
“ЭЛЕМЕНТАР МАТЕМАТИК” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

·         Мэргэжлийн индекс  D 141500           Хичээлийн код        dida 337
·         Кредит :     3                                         Хамрах хүрээ          Математик мэдээлэл зүйн  багш мэрэгжлийн 4 ангийн оюутнууд VII улирал
·         Судлах цаг:               Нийт-144 цаг Танхимд-64; лекц-32 сем-32 Бие даалт-80
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Босоо тэнхлэгээр
§  Сургалтын өмнөх:     Сургуулийн математик 1, 2, Элементар геометр, Математик анализийн үндэс 1,2, 3 Олонлог логикийн үндэс, дээд алгебр, математик дидактик
§  Сургалтын дараах:   Дадлага ажил,
o   Хэвтээ тэнхлэгээр:   Сонгон судлах хичээл, Магадлалын онол математик статистик
·         Хичээлийн зорилго: Дунд сургуулийн математикийн стандартын хүрээний агуулгыг бүрэн эзэмших, математикийн агуулгыг эх хэлээрээ тайлбарлах, дүрслэх, математик хэл, соёл, сэтгэлгээг хөгжүүлэх төлөвшүүлэх     
·         Агуулгын хүрээ:  Дунд сургуулийн хүрээнд судалдаг тоон олонлогууд, тэдгээр дээр хийгдэх үйлдлүүд, тоон хэмжигдэхүүн, илэрхийлэл, тэгшитгэл тэнцтгэл биш, язгур шийд, функц түүний элементүүд үндсэн төлөвүүдийн тухай, хавтгайн болон огторгуйн үл тодорхойлогдох болон тулгуур ухагдахуунууд, дүрс, тэдгээрийн ангилал нэршил, элементүүд, чухал чанрууд, координатын систем, вектор, хувиргалтуудын тухай      
·         Оюутны эзэмших мэдлэг:
o   Натурал, бүхэл, рациональ, бодит, өргөтгөсөн бодит тоон олонлгууд тэдгээр хийгдэх үйлдлүүд
o   Зэрэгт дэвшүүлэх үйлдэл, логарифм тэдгээрийн чанар
o   Тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш тэдгээрийн шийд, язгуур, тэмдэглэл
o   Параметртэй, модультай тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
o   Функц, функцийн уламжлал, түүний чанрууд, тодорхойлогдох муж, график
o   Дараалал, арифметик ба геометр прогресс, тэдгээрийн чанар, дарааллын хязгаарын тухай
o   Бодит тоон олонлогийг нэгж тойрогт буулгах функц, нэгж тойрогтой холбогдох функцүүд, тригонометр функц түүний чанар, график, үндсэн болон бусад адилтгалууд, тригонометрийн урвуу функцүүд тэдгээрийн үндсэн чанарууд, хялбар тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
o   Хавтгайн болон огторгуйн үл тодорхойлогдох болон тулгуур ухагдахуунууд, дүрс, биет тэдгээрийн ангилал нэршил, элементүүд, чухал чанаруудын тухай
o   Статистикийн тулгуур ухагдахуунууд, комбинаторикийн элменетүүд, бином задаргаа, Паскалын гурвалжин, магадлал
·         Оюутны эзэмших чадвар
o   Тоон олонлогт арифметик, алгебрийн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх, тоон шулуун, түүн дээр тоог байрлуулах, жиших, ойролцоолох, тоймлох, тоон илэрхийллийг хялбарчлах, хувиргах
o   Алгебрийн илэрхийллийг хувиргах, тодорхойлогдох, утгын муж олох шийдийг дүрслэх, тэмдэглэх, бичих, тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишүүд тэдгээрийн нэгдлүүдийг бодох, асуудлыг тэгшитгэл тэнцэтгэл бишээр загварчлан шийдвэрлэх
o   Функцийн графкийг тоймлон, хөдлгөөн ашиглан нарийвчлан байгуулах, уламжлал ашиглан функцийн өсөх буурах завсрыг тогтоох, ерөнхий максимум, минимумыг олох, шүргэгчийн тэгшитгэл бичих, илэрхийллийг түүнд агуулагдаж буй параметрээр нь шинжлэх
o   Өнцгийн радиан болон градусан хэмжээсийг хооронд шилжүүлэх, тригонометр функцүүдийн утгыг бодох, илэрхийллийг хувиргах, тригонометр тэгшитгэл тэнцэтгэл бишүүдийг бодох
o   Хавтгайн геометрийн хэмжигдэхүүнүүд, метрик харьцаануудыг судалснаар батлах болон тооцоолох бодлгуудыг бодох, координатын системийн тусламжтай цэгийн байрлал тогтоох, хоорондох зайг олох, вектор дээр үйлдэл хийх шулуун хавтгайн харилцан байршлыг тогтоох
Үзэгдлий бүртгэх, боловсруулах, мэдээллийг дүрслэх, боломж тоолох тооцоолох, хоёр гишүүнтийн нийлбрийн зэргийн задаргаа хийх, зарим санамсаргүй үзэгдлийн магадлалыг олох

No comments: