garchig

2/27/14

Мэдээллийн технологи мэдээллийн систем” хичээлийн бие даалт

Батлав. БСАЗТ-н эрхлэгч.............дэд профессор Н. Баянмөнх
“Мэдээллийн технологи мэдээллийн систем”
хичээлийн бие даалт
2013-2014 оны II улирал

Сэдэв
Хугацаа
Гүйцэтгэх аргачлал
Ном зүй
Үнэлэх журам
1
Power Point програмын хөтөч
II/10-III/20
Power point програмын үндсэн 9, нэмэлт 2 цэс дахь командуудын гүйцэтгэх үүргийг тайлбарласан presentation бэлтгэж тайлбарлах, гарын авлага болгон бэлтгэж ирэх (3-н оюутан дундаа 1 цэс авах)
-Компьютерийн хэрэглээний хөтөч-III”  Б.Амгаланбаяр
-You tube дахь power point-н хичээлүүд
2. Мэргэжлийн холбогдолтой бүтээлүүд


1.Командуудын гүйцэтгэх үүргийг оновчтой бүрэн тайлбарлсан эсэх
2.Жишээ, дадлага хийх даалгавар агуулгыг бүрэн хамарсан эсэх
3.Жишээ, даалгаврыг оюутан бие даан гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлж чадсан эсэх
2
“Өнхрүүш” үлгэр
II/10-IY/17
“Өнхрүүш” үлгэрийг power point програм ашиглан хийх
1.Слайд дахь мэдээллийн өнгний ялгарал (аль болох олон янзын өнгө оруулах), харагдах байдал, утга санаа ойлгомжтой эсэх
2.Текстэн мэдээллийн эзлэх хувь бага байх, түүнийг өөр зүйлээр орлуулсан байдал
3.Хөдөлгөөнийг эхлүүлэх, үргэлжлэх хугацаа болон бусад эфиктийг оновчтой ашигласан байдал
3
Цахим хэрэглэгдэхүүн
II/10-Y/8
Оюутан бүр өөрийн сонгосон мэргэжлийн дагуу нэг сэдэв сонгож presentation бэлтгэх (Сэдэв, сэдвийн агуулгыг мэргэжлийн багшаас зөвөлгөө авч сонгох, боловсруулах)
1.Рresentation-ий слайд бүр дахь  төлөвлөгөөг гаргаж мэргэжлийн багшаар батлуулах
2. Объектын хөдөлгөөн, хөдөлгөөнийг эхлүүлэх, үргэлжлэх хугацаа болон бусад эфиктийг оновчтой ашигласан байдал

No comments: