garchig

2/9/14

“Алгоритм ба програмчлалын үндэс” хичээлийн стандарт

“Алгоритм ба програмчлалын үндэс
хичээлийн стандарт

·         Мэргэжлийн индекс  D 141500           Хичээлийн код        prog 236
·         Кредит :     3                                         Хамрах хүрээ          Математик мэдээлэл зүйн  багш мэргэжлийн 2 ангийн оюутнууд IV улирал
·         Судлах цаг:               Нийт-144 цаг Танхимд-64; лекц-32 сем-32 Бие даалт-80
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Босоо тэнхлэгээр
§  Сургалтын өмнөх:     Үйлдлийн систем сүлжээ
§  Сургалтын дараах:  Обьект хандлагат программчлалын үндэс, элементар програмчлалын үндэс
o   Хэвтээ тэнхлэгээр:   Өгөгдлийн сангийн систем, Компьютерийн програм хангамж ба техник үйлчилгээ
·         Хичээлийн зорилго: Алгоритм түүний чанар, алгоритмыг дүрслэх хэлбэр, аргыг судлаж, алгоритм зохиох болон мэдээлэл зүй, математикийн зарим бодлогуудыг бодох мэдлэг чадвар эзэмших   
·         Агуулгын хүрээ: Компьютерийн алгоритм, түүнийг дүрслэх хэлбэрүүд, алгоритмын төрлүүд, алгоритмын үндсэн алхамууд ба чанарууд           
·         Оюутны эзэмших мэдлэг:
o   Алгоритмын үндсэн ухагдахуунууд, дүрслэх хэлбэрүүд
o   Алгоритмыг дүрслэх блок схемийн арга, бүтцийн ба бүтцийн биш блок схем
o   Алгоритмыг дүрслэх алгоритм бичврийн арга, туслах алгоритм, алхам алхмаар нь хэсэгчлэх зарчим
o   Эрэмбэлэлт ба хайлтын алгоритмууд
o   Комбинаторикийн бодлогын алгоритм
o   Тооллын систем, тооны онолын алоритмууд
o   Үйлдэл хийх алгоритмууд
·         Оюутны эзэмших чадвар
o   Алгоритмын үндсэн ухагдахуунд тэдгээрийн чанаруудыг эзэмших
o   Блок схемийн аргаар төрөл бүрийн бодлогын алгоритм боловсруулах дадал чадвар
o   Алгоритм бичврийн аргаар төрөл бүрийн бодлогын алгаоритмыг дүрслэх боловсруулах дадал чадвар
Практикийн төрөл бүрийн бодлогуудын алгоритмуудыг дүрслэх боловсруулах чадвар

No comments: