garchig

3/3/14

Оюутны бие даасан ажлын хөтөлбөр

Батлав .БСАЗТ-н эрхлэгч ................................дэд профессор Н.Баянмөнх
Оюутны бие даасан ажлын хөтөлбөр
1.Хичээлийн нэр : Элементар математик
2.Хамрах хүрээ:    Математикийн багш мэргэжлийн 3-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах , судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх, бодлого бодох чадварыг хөгжүүлэх
Бие дааж хийх ажлын сэдэв
Хийх аргачлал
Ашиглах ном гарын авлага
1
Бие даалт 1
Тоон илэрхийлэл түүний утгыг олох
Оюутнууд багт хуваагдан нэг сэдэв сонгож онолын үндэсийг тодорхойлж, холбогдох бодлгуудыг бодох
МУИС “Математикийн сорилго”
ЕБС-ий сурах бичигүүд
“Задачи по элементарной математике” Москва 1973
2
Функц, функцийн график, холбогдох чанрууд
3
Функцийн тодорхойлогдох муж
4
Рациональ тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
5
Иррациональ тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
6
Илтгэгч ба логарифм тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
7
Бие даалт 2
Иррациональ, модультай тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
Оюутан бүр нэг сэдэв сонгож холбогдох бодлгуудыг бодох
МУИС “Математикийн сорилго”
ЕБС-ий сурах бичигүүд
“Задачи по элементарной математике” Москва 1973
8
Парарметртэй тэгшитгэл тэнцэтгэл биш

Өгүүлбэртэй бодлого, түүний ангилал, шийдэх арга тэгшитгэлээр загварчилж шийдэх

Бие даалт 3
Үндсэн элементар функцүүд, график байгуулах
Оюутан бүр нэг сэдэв сонгож онолын үндсийг тодорхойлж холбогдох бодлгуудыг бодох
МУИС “Математикийн сорилго”
ЕБС-ий сурах бичигүүд
“Задачи по элементарной математике” Москва 1973

Уламжлал, түүнийг хэрэглэх бодлого

Өсөх буурах максимум минимум тэнгш сондгой үет чанар

Бие даалт 4
Дараалал, арифметик, геометр прогресс тэдгээрийн чанар
Багуудад хуваагдан нэг сэдэв сонгон онолын үндсийг тодорхойлон холбогдох бодлгуудыг бодох
МУИС “Математикийн сорилго”
ЕБС-ий сурах бичигүүд
“Задачи по элементарной математике” Москва 1973

Хязгаар түүний чанарууд

Уламжлал, интеграл түүнийг олох дүрэм таблиц

Уламжлал, интеграл түүнийг олох дүрэм таблиц


Оюутны бие даасан ажлын хөтөлбөр
1.Хичээлийн нэр : Элементар математик
2.Хамрах хүрээ:    Математикийн багш мэргэжлийн 3-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах , судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх, бодлого бодох чадварыг хөгжүүлэх
Бие дааж хийх ажлын сэдэв
Хийх аргачлал
Ашиглах ном гарын авлага

Бие даалт 1
Сургалтын материалын 11-р ангийн  бодлогуудыг бодох
2006 оноос хойших элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бодлогуудыг бодох
Бүлэг тус бүрийн бодлогуудыг бодож, онолын агуулгын хүрээг  тогтоох холбогдох чухал теорем томъёонуудын гаргалгааг хийсэн байх
Бодлогуудыг бодож бодлогын бодолтонд  тайлбар хийх чадвартай буюу заах арга зүйгээ боловсруулсан байх
ЕБС-ий сурах бичигүүд
“Задачи по элементарной математике” Москва 1973
Ч. Даваадорж “Сургалтын материал IX


Бие даалт 2
“Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бодлого”Бие даалт 3
Интеграл
Функцийг интегралчилах аргуудыг судалж интеграл сэдвээр зөвлөмж боловсруулах
МУИС “Математикийн сорилго”
ЕБС-ий сурах бичгүүд
“Задачи по элементарной математике” Москва 1973
Оюутны бие даасан ажлын хөтөлбөр
1.Хичээлийн нэр : Магадлал статистик
2.Хамрах хүрээ:    Математикийн багш мэргэжлийн 4-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах , судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх, бодлого бодох чадварыг хөгжүүлэх
Бие дааж хийх ажлын сэдэв
Хийх аргачлал
Ашиглах ном гарын авлага
1
Бие даалт 1
Комбинаторик түүврийн схем
ЕБС-н 10, 11-р ангийн сурах бичигийн комбинаторик сэдвийн бодлогуудыг бодож төрөлөөр нь ангилал хийж заах арга зүйг боловсруулах
Сонгомол магадлал, геометр магадлалын тооцоог гүйцэтгэх аргачлалыг заах арга зүйг боловсруулах
Магадлал статистикийг судалгааны боловсруулалтанд ашиглаж буй бодит жишээг үндэслэлтэй гаргаж харуулсан судалгааны зөвлөмж боловсруулах
ЕБС-н 10, 11 ангийн сурах бичиг (Битпресс, Эдмон)
2
3
4
5
6
7
Бие даалт 2
Сонгмол магадлал, геометр магадлал
“Магадлал статистик” 2009он
“Магадлал статистик” 2010он
8


Бие даалт 3
Магадлал статитстикийг судалгааны боловсруулалтад ашиглах
Комбинаторик түүврийн схем
Сонгмол магадлал, геометр магадлал
“Судалгааны арга зүй” Ш.Түмэндэмбэрэл
“Магадлал статистик” 2009он


1.Хичээлийн нэр : Геометрийн бодлого бодох арга зүй
2.Хамрах хүрээ:    ММЗ 4-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах , судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх, бодлого бодох чадварыг хөгжүүлэх
Бие дааж хийх ажлын сэдэв
Хийх аргачлал
Ашиглах ном гарын авлага
1
Бие даалт 1
Гурвалжин
Оюутнууд багт хуваагдан нэг сэдэв сонгож онолын үндэсийг тодорхойлж, холбогдох бодлгуудыг бодох
МУИС “Математикийн сорилго”
ЕБС-ий сурах бичигүүд
“Задачи по элементарной математике” Москва 1973
2
Дөрвөн өнцөгт
3
Тойрог ба гурвалжин
4
Тойрог ба дөрвөн өнцөгт
7
Бие даалт 2
2006-2012 оны элсэлтийн шалгалтын бодлогоос геометрийн бодлогуудыг бодох
Оюутан бүр бодсон бодлогуудаа цахим хэлбэрт шилшүүлэх
2006-2012 оны математикийн элсэлтийн шалгалтын бодлогын хураамж
81.Хичээлийн нэр : Мэдээлэл зүйн дидактик
2.Хамрах хүрээ:   БАБ 4-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах , судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх, бодлого бодох чадварыг хөгжүүлэх
Сэдэв
Гүйцэтгэх аргачлал
 Ашиглах ном зүй
Мэдээлэл зүйнБага боловсролын стандартыг судлах
Мэдээлэл зүйн бага боловсролын стандартыг судлаж, тавдугаар ангийн агуулгын үлгэрчилсэн хүрээ үнэлгээний шалгуур асуулт боловсруулах
Мэдээлэл зүйн боловсролын стандарт
5-6 анги “Мэдээлэл зүй” сурах бичиг
Хөтөлбөр боловсруулах
Бүтэн жилээр 5-р ангийн мэдээлэл зүйн  иж бүрэн хөтөлбөр боловсруулах
Мэдээлэл зүйн боловсролын стандарт
5-6 анги “Мэдээлэл зүй” сурах бичиг
Цахим хичээл боловсруулах
Дээрх бүрэн хөтөлбөрөөс нэг нэгжээр цахим хичээл боловсруулах
Мэдээлэл зүйн боловсролын стандарт
5-6 анги “Мэдээлэл зүй” сурах бичиг
Мэдээлэл холбооны технологийг сургалтанд хэрэглэх


1.Хичээлийн нэр : Огторгуйн геометр
2.Хамрах хүрээ:   ММЗ-2
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах , судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх, бодлого бодох чадварыг хөгжүүлэх
4. Хугацаа: 2-р улирал
Сэдэв
Гүйцэтгэх аргачлал
 Ашиглах ном зүй
1.    Олон талст
2.    Эргэлтийн бие
3.    Хавтгай ба шулууны тэгшитгэл
4.    Огторгуй дахь вектор
5.    Огторгуйн геометрийн аксиомуудын систем
Оюутан бүр өгөгдсөн сэдвээс сонгож, холбогдох онолын санг бүрдүүлж, онолын хэрэглээг бүрэн илэрхийлж чадахуйц жишээ, даалгавартай, заах арга зүйг тусагсан байхаар гарын авлага бэлтгэх 

IY/4
-       Ө. Даваасамбуу, Ч. Даваадорж “Огторгуйн геометрийн бодлого бодох зөвлөмж” УБ 2009он
-       Дээд математик
-       БСШУЯ  “Математикийн суурь  боловсролын стандарт”, УБ, 2003он
-       Гэндэнжамц. Х, Дэнсмаа. М “IX-X ангид Геометр заах арга зүй” УБ 1988 он
Бодлого бодох
Ө. Даваасамбуу, Ч. Даваадорж “Огторгуйн геометрийн бодлого бодох зөвлөмж” УБ 2009он номноос бодлого бодож тайлбарлах
Хичээлийн явцад
-       Ө. Даваасамбуу, Ч. Даваадорж “Огторгуйн геометрийн бодлого бодох зөвлөмж” УБ 2009он
-       Дээд математик
-       БСШУЯ  “Математикийн суурь  боловсролын стандарт”, УБ, 2003он
-       Гэндэнжамц. Х, Дэнсмаа. М “IX-X ангид Геометр заах арга зүй” УБ 1988 он
Бодлого бодох
Нэг бодлогыг 2-оос дээш аргаар бодож тайлбар хийнэ
IY/3-4 долоо хоногт
-       Ө. Даваасамбуу, Ч. Даваадорж “Огторгуйн геометрийн бодлого бодох зөвлөмж” УБ 2009он
-       Дээд математик
-       БСШУЯ  “Математикийн суурь  боловсролын стандарт”, УБ, 2003он
-       Гэндэнжамц. Х, Дэнсмаа. М “IX-X ангид Геометр заах арга зүй” УБ 1988 он1.Хичээлийн нэр : Элементар геометр
2.Хамрах хүрээ:   ММЗ-2
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах , судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх, бодлого бодох чадварыг хөгжүүлэх
4. Хугацаа: 2-р улирал

Сэдэв
Гүйцэтгэх аргачлал
 Ашиглах ном зүй
1.    Дөрвөн өнцөгт
2.    Тойрог ба дөрвөн өнцөгт
3.    Геометрын байгуулалт ба хувиргалтын бодлого
4.    Гурвалжин
5.    Вектор
Оюутан бүр өгөгдсөн сэдвээс сонгож, холбогдох онолын санг бүрдүүлж, онолын хэрэглээг бүрэн илэрхийлж чадахуйц жишээ, даалгавартай байхаар гарын авлага бэлтгэх 

IY/24
1.    Адъяасүрэн. В  “Геометр-6” УБ 2003 он
2.    Адъяасүрэн. В  “Геометр-7” УБ 2005 он
3.    Даваадорж. Ч “Хавтгайн геометрийн бодлого бодох зөвлөмж” УБ 2010 он
4.    Дорж.Ц “Суралцагсдад сэтгэхүйн үйлдэл төлөвшүүлэх арга зам” УБ 1995 он 
5.    Дэнсмаа. М “Бодлого бодох үйлийн баримжаа” УБ, 2006 он
Шүүлэг
Өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд бэлтгэх
14-р долоо хоногт
-       Батхүү. П “Сэтгэлгээний нэг тойрог” УБ, 2008 он
-       БСШУЯ  “Математикийн суурь  боловсролын стандарт”, УБ, 2003он
-       Лувсандорж. Ц, Баасай. М “Гурвалжны зүй тогтол” УБ 1995 он

No comments: