garchig

3/3/14

Математик дидактик хичээлийн бие даалт

Батлав. БСАЗТ-н эрхлэгч.............дэд профессор Н. Баянмөнх
1.Хичээлийн нэр : Математик дидактик
2.Хамрах хүрээ:    Математикийн багш мэргэжлийн 3-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах чадвар, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх

2014-2015 оны Iулирал

Сэдэв
Хугацаа
Гүйцэтгэх аргачлал
Ном зүй
Үнэлэх журам
1
Хичээлийн өмнөх бэлтгэл судалгаа
10-р долоо хоногт
6-11-р ангийн нэг ээлжит хичээлийн сэдэв сонгон 3-аас дээш дидактик шийдлийг боловсруулж цахимаар бэлтгэж ирэх
-Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-11 ангий сурах бичгүүд
-Математикий болвсролын стандарт
-6-12 ангийн үндэсний хөтөлбөр, зөвлөмж
- БСШУ-ны яам jica хамтарсан “Суралцагчдын суралцахуйг дэмжих арга зүйн хөгжил” сэтгүүл
-“Идвэхтэй сургалтын 101 арга” (1-5)
-“Сурах үйлийн баримжаагаар суралцахуйг дэмжих арга зүй”
-Тухайн сэдвийн агуулга бүрэн эсэх
-Агуулгын цагийн багтаамж тохирсон эсэх
-Дидактик нэгжийг томсогсон байдал

2
Хөтөлбөр боловсруулах
14-р долоо хоногт
Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-11-р ангийн агуулгаас нэг бүлэг сэдвийн иж бүрэн хөтөлбөр боловсруулах
-Хөтөлбөрт байх үндсэн инвариант дидактик алхамуудыг гүйцэтгэсэн байх.
-Агуулгын хувьд бүрэн гүйцэт байх.
 -Үнэлгээ шалгуур асуулт, жишиг даалгавар,  үнэлэх аргачилал тодорхой байх,
-Холбогдох үзүүлэн тараах материалыг хавсрагсан байх.
3
Математикийн хичээлд идвэхтэй сургалтын арга ашиглах нь
13-р долоо хоногт
3 ба түүнээс дээш аргыг математикийн хичээлийн жишээн дээр загварчилан харуулсан реферат бичих

1 comment:

Baljmaa Ganbold said...

Сайн байна уу багшаа. Хичээлүүдийн даалгавараа тавихгүй юмуу.