garchig

10/16/14

"Мэдээлэл зүйн дидактик" хичээлийн бие даалт

Батлав. БСАЗТ-н эрхлэгч.............дэд профессор Н. Баянмөнх
1.Хичээлийн нэр : Мэдээлэл зүйн дидактик
2.Хамрах хүрээ:    Математик Мэдээлэл зүйн багш мэргэжлийн 3-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах чадвар, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх
2014-2015 оны I улирал

д\д
Сэдэв
Хийх аргачлал
Үнэлэх аргачлал
Шалгах хугацаа
1
Бүтээлч сэтгэлгээний арга
Мэдээлэл зүйн хичээлийг зохион байгуулахад тохиромжтой байх бүтээлч сэтгэлгээний аргуудаас сонгон тодорхой сэдвийн хүрээнд тухайн аргаа  загварчилсан реферат бичих
- “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг бичих журамын дагуу рефератаа бичсэн эсэх
- Сонгосон арга нь сурагчдын бүтээлч үйлийг дэмжиж буй эсэх
- Сонгосон арга нь тухайн сэдвийн агуулгатай уялдаж буй эсэх
10-р долоо хоногт
2
Цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах
Ээлжит хичээлийн агуулгыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх
-Багшийн үйл ажиллагааг хялбарчилж буй байдал
- Сурагчдын мэдлэг бүтээх үйлийг дэмжиж буй байдал
- Цахим хэрэглэгдэхүүнд тавигдах шаардлагыг хангаж буй эсэх
8-р долоо хоногт
3
Багшлахуйн үндсэн зарчим
Мэдээлэл зүйн хичээлийг заахад багшийн баримтлах үндсэн зарчмаар илтгэл бэлдэх
-Багшилхуйн зарчмаас 3-аас баггүйг сонгон тодорхой жишээн дээр тайлбарлах
- Илтгэл тавих хугацаа 5 минут
13-р долоо хоногт

No comments: