garchig

10/29/14

“МАТЕМАТИК АНАЛИЗ” хичээлийн стандарт

“МАТЕМАТИК АНАЛИЗ” хичээлийн стандарт
*      Мэргэжлийн индекс: D 141400
*      Хичээлийн код: mata 232
*      Кредит: 3
*      Хамрах хүрээ: Математикийн II анги, III  улиралд
*      Судлах цаг: Математик II анги
                        III улиралд :Лекц-32
                     Семинар-32
                     Бие даалт-80
                     Нийт- 144 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
·         Босоо тэнхлэгээр
o   Сургалтын өмнөх: Сургуулийн математик-1
o   Сургалтын дараах: Дифференциал тэгшитгэл, Тооны онол, Бодит, Комплекс хувьсагчийн функцийн үндэс
·         Хэвтээ тэнхлэгээр
o   Элементар геометр, Сургуулийн математик-2
*      Хичээлийн зорилго: Математик анализийн элементүүд болох бодит тоо, элементар
                функцүүд, тоон дараалал түүний хязгаар, функцийн хязгаар зэрэг
                ойлголтуудыг гүнзгийрүүлэн судалж дүн шинжилгээ хийх арга барилд
                суралцах    
*      Агуулгын хүрээ: Бодит тоон функц, тоон дараалал түүний хязгаар, элементар
                функцүүд, функцийн хязгаар
*      Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         Бодит тоо, бодит тоон функцийг судлах
·         Элементар функцүүдийн тодорхойлогдох муж, тэгш сондгой эсэх, өсөх буурах зэргийг судлах
·         Тоон дараалал, дарааллын хязгаарыг бодох
·         Нийлдэг тоон дараалал, дарааллын нийлэлтийг шинжих аргуудыг судлах
·         Хязгаарын ухагдахуунын талаар судлах
·         Гайхамшигт 2-р хязгаар, тэдгээрийн  мөрдөлгөөнүүдийг судлах, цаашид хэрэглэх
·         Тасралтгүй функцийн чанаруудыг судлах*      Оюутны эзэмших чадвар:
Бодит тоон функц
·         Бодит тоо тэдгээрийн үндсэн чанарууд
·         Тоон олонлог
·         Бодит тооны абсолют хэмжигдэхүүн
·         Зарим чухал тэнцэтгэл биш
·         Математик индукцийн арга
·         Элементар функцүүд
·         Функцийг илэрхийлэх аргууд
·         Функцийн шинж чанар
Тоон дарааллын хязгаар
·         Тоон дараалал, дарааллууд дээр хийх үйлдлүүд
·         Дарааллын хязгаарыг бодох
·         Дарааллын чанарууд
·         Монотон дарааллууд
·         Тоон дарааллын нийлэлтийг шинжих
·         Дарааллын дээд, доод хязгааруудыг бодох
Функцийн хязгаар
·         Хязгаарын ухагдахуун
·         Өрөөсгөл хязгаарууд
·         Тригнометрийн гайхамшигт хязгаар
·         Графикийн асимптот
·         Функцийн тасралтгүй чанар ба тасралтын цэгийг ашиглаж тэнцэтгэл бишийн шийдийг олох аргачлал
·         Үндсэн элементар функцүүдийн тасралтгүй чанар ба тэдээрийн график


No comments: