garchig

9/14/15

БАБ-4 бие даалт

Оюутны бие даан хийх ажлын төлөвлөгөө
1.Хичээлийн нэр : Мэдээлэл зүйн  дидактик
2.Хамрах хүрээ:    Бага ангийн багш мэргэжлийн  4-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах чадвар, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх

2015-2016 оны I улирал
д\д
Сэдэв
Гүйэтгэх аргачлал
Үнэлэх аргачлал
Шалгах хугацаа
1
Үнэлгээний арга зүй боловсруулах
Бага боловсролын хичээлийн агуулгаас тодорхой бүлэг сэдвийг сонгон авч цөм хөтөлбөрт тулгуурлан цахим үнэлгээний арга зүй боловсруулах
Дараах үзүүлэлтүүдийг үндэслэн үнэлнэ. Үүнд:
- Тухайн сэдвийн агуулгын хүрээг хангасан эсэх
- Төлөвших мэдлэг,  чадварыг шалгуур асуултаар томьёолсон эсэх
- Жишиг даалгавар шалгуур асуултыг хангасан, хөгжүүлэх, бүтээлч чанартай байгаа эсэх
X/20
2
Бүтээлийн сан
Семинарын явцад хийгдсэн цахим хэрэглэгдэхүүнийг хөгжүүлж бүтээлийн сантай болох
-Тухайн ажлыг хөгжүүлж, баяжуулсан бүтээлч байдал
X/13
3
Цахим хичээл
Цахим хичээл боловсруулах
- Цахим хичээлийн төсөлийг боловсруулсан байдал
- Слайд бүр дахь агуулга оновчтой, ойлгомжтой эсэх
- Бүтээлчээр хандсан эсэх
X/27Боловсруулсан багш М. Бямбадорж

No comments: