garchig

10/6/15

Сургуулийн математик хичээлийн бие даалт

Батлав. БСАЗТ-н эрхлэгч.............Г. Гантогтох
1.Хичээлийн нэр : Сургуулийн математик
2.Хамрах хүрээ:    Математикийн багш мэргэжлийн 2-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах чадвар, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх
2015-2016 оны I улирал

д\д
Сэдэв
Хийх аргачлал
Үнэлэх аргачлал
Шалгах хугацаа
1
“Бяцхан ном”
Оюутан тус бүр сонгсон сэдвийн дагуу онолын сан, дасгал ажлаас бүрдсэн тухайн сэдвийн хамрах хүрээг бүрэн илэрхийлсэн гарын авлага боловсруулах, сайжируулах
- Онолын ухагдахуун бүрэн эсэх
- Жишиг даалгаварууд нь онолын санг бүрэн илэрхийлж чадаж буй эсэх
- Дасгал даалгаварууд тухайн сэдвийн хамрах хүрээг бүрэн илэрхийлж буй эсэх
- Бүтээл нь тухайн сэдвийн хувьд гарын авлага болох боломжтой эсэх
6-р долоо хоногт


12-р долоо хоногт
2
6-7р ангийн сургалтын материалын бодлогуудын бодох
Ч. Даваадорж “Сургалтын материал YI-YII” номын бодлогуудыг бүрэн бодох
- Агуулга тус бүрийн бодлгоос бодсон бодлгын эзлэх хувь 60%-иас илүү байгаа эсэх
- Бодсон бодлогоо хамгаалаж чадаж буй эсэх
10-р долоо хоногт
3
Бодлого бодох чадвар
Лекц болон семинарын цагуудаар үзсэн сэдэвтэй холбоотой бие даан бодохоор өгөгдсөн бодлогуудыг бодох
- Өгөгдсөн бодлогуудыг  бүрэн бодсон  эсэх
- Бодсон бодлогоо хамгаалах чадвар
Тухайн сэдвийг судлаж дууссан долоо хоног бүрийн дараагийн долоо хоногт

No comments: